การจัดทำและการนำเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ของเหล่าต้นกล้าวิจัย รุ่นที่ 1-10

การจัดทำและการนำเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ของเหล่าต้นกล้าวิจัย รุ่นที่ 1-10 รวม 5 กลุ่ม ในการอบรมวันที่ 2 ภายใต้โครงการ “การติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร (ต้นกล้าวิจัยของ วช.)” ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตช์ อาคาร วช. 1 โดยมี รศ.ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม  รศ.ดร.บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร ดร.ธรรมชัย  เชาว์ปรีชา และ อ.ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นคณะวิทยากรฝึกอบรมคณะผู้วิพากษ์

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

รวมพลต้นกล้าวิจัย รุ่น 1-10 วันที่ 21-22 เดือนกรกฎาคม 2554

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย)” รุ่นที่ ๑-๑๐ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ซึ่งได้สำเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เกิดประสิทธิผลและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายนักวิจัย วช. จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการเครือข่ายต้นกล้าวิจัย

เพื่อการจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ต้นกล้าวิจัย รุ่นที่ ๑-๑๐” ภายใต้โครงการ การติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร (ต้นกล้าวิจัยของ วช.)” ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตช์ อาคาร วช. ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการนำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยในองค์กรหน่วยงานของตนมากน้อยเพียงใด รับสมัครและรับได้เพียง 200 คนเท่านั้น รีบแจ้งด่วนนะครับ แล้วพบกับครับ

แจ้งที่:ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา (สกฝ.) สำนักอำนวยการกลาง (สก.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โทรศัพท์ (๐๒) ๕๗๙-๑๓๗๐-๙ ต่อ ๔๗๙, ๔๘๐โทรสาร  (๐๒) ๙๔๐-๖๒๘๙

ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มต้นกล้าวิจัย นับแต่รุ่น 1-10 ณ ห้องประชุม วช1. มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยรวม 5 กลุ่ม เพื่อร่วมกันทำวิจัยชุด และมีการนำเสนอเป็นข้อเสนอการวิจัยให้วิทยากรวิพากษ์และปรับเป็นจริงและเสนอของบประมาณสนับสนุนให้ทันภายในสิ้นเดือนกรกฏาคมนี้

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

ขอแสดงความยินดีกับต้นกล้าวิจัยรุ่นที่10/2554

ขอแสดงความยินดีกับเหล่าบรรดาต้นกล้าวิจัยรุ่นที่10 ปี 2554 ที่ผ่านการฝึกอบรมแบบเข้มและได้รับใบประกาศนียบัตร(ตัวจริง)จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช) กันทุกคนนะครับ จาก ปชส. รุ่นที่1 หากต้องการแจ้งข่าวหรือร่วมเขียนบล็อกก็เชิญได้นะครับ

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone (2011) : Phase 41 – 45 ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

ด้วย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัยขึ้น ณ วช. มีพันธกิจสาคัญ ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ด้านการวิจัยและมีกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัย โดยศูนย์ฯ ได้จัดทาโครงการ Research Zone ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมในการถ่ายทอดกระบวนการ เทคนิค และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีในการนี้ วช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Research Zone : Phase 41-45 ดังกาหนดการต่อไปนี้
ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ผ่านทาง website:www.rlc.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัด สาหรับผู้เป็นสมาชิกจะได้รับข่าวสารเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

Thailand Research Symposium 2011

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่สนับสนุนงานวิจัย ในทุกขอบข่าย และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ได้กำหนดกลไก เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จากผลผลิตการวิจัยจาดเครือข่ายการวิจัยทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและ ระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมโครงการ Thailand Research Symposium จัดขึ้นครั้งแรกในปี ๒๕๕๒ ต่อเนื่องมาจนถึงปี ๒๕๕๔ ในปัจจุบัน ซึ่ง Thailand Research Symposium 2011 ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยของไทยได้ส่งผลงาน เข้ารับการพิจารณาเพื่อเสนอในเวทีระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งนำศาสตร์ในหลากหลายสาขาวิชามาใช้ในการทำวิจัย ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัยซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในงานวิจัย
การแบ่งด้านของผลงานวิจัยที่นำเสนอ
 1. ด้านธรรมาภิบาล และคอรัปชั่น
 2. ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ
 3. ด้านผลผลิตทางการเกษตร
 4. ด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรม
 5. ด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความมั่นคงของมนุษย์
 6. ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
 7. ด้านสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน
 8. ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบการนำเสนอผลงาน
 1. การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
 2. การเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
กลุ่มเป้าหมาย
 1. นักวิจัย
 2. นักวิชาการ
 3. และบัณฑิตศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานซึ่งใช้ศาสตร์ในหลากหลายสาขาวิชา

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดตัวอย่างและแบบฟอร์มได้ที่ source from : www.researchexpo.nrct.go.th[ad#ad-1]

Posted in Research News หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

Asia Research News 2010

[ad#ad-1]

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

Packaging design work-based learning Research Article

[ad#ad-1]

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

Hello Researchers

เรียนเชิญต้นกล้าวิจัยทุกรุ่น ใช้งานเว็บไซต์นี้ร่วมกัน ช่วยร่วมกันเขียน ร่วมกันสร้าง-พัฒนาและเผยแพร่บทความวิจัย บทความทางวิชาการ สาระความรู้ ข่าวสารการสัมมนา การเสนอแนะความคิดเห็น การนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการวิจัยกลุ่มที่รับผิดชอบ เขียนประวัติและผลงานตนเอง ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง รักษาคุณภาพของเว็บไซต์นี้ร่วมกันตลอดไป ให้สมกับความคาดหวังของ วช.ที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา ให้กลายเป็นชุมชนใหญ่ทางออนไลน์ที่เหล่้าต้นกล้าวิจัยทุกท่านที่ผ่านการอบรมและหรือจะมีสมาชิกเพิ่มในอนาคต ได้ใช้เป็นเวทีสำหรับการสร้างสายสัมพันธ์(Connection) สร้างเป็นศูนย์รวมชุมชน(Community)ของการร่วมมือกันสรรค์สร้าง(Collaboration)ผลงานหรือวิทยาทานที่เกิดประโยชน์ต่อชาติและมวลมนุษย์ต่อไป

หวังว่าทุกท่านคงทราบวิธีการใช้งานเว็บไซซต์ฟรีของกูเกิ้ลนี้ดีอยู่แล้ว ง่ายๆเองครับ หากยังไม่เข้าใจก็เชิญอ่านและดู Tutorials VDO ที่ผมสอนและนำเสนอไว้ หรือสอบถามโดยตรงก็ยินดี และจะเพิ่มให้เรื่อยๆ ท่านใดที่พอทำได้ก็อย่ารอช้านะครับ ช่วยทำเสริม สร้างหน้าเว็บเข้าต่อได้เลย บางส่วนผมจะตั้งต้นเอาไว้ให้เป็นตัวอย่าง และให้ข้อเสนอแนะ-แสดงความคิดเห็นฝากข้อความเอาไว้ด้วย โดยอย่าลืมว่าท่านก็คือเจ้าของร่วมอีกคนหนึ่งที่ผมเชิญให้เข้าร่วมในเว็บไซต์แห่งนี้ แล้ว ซึ่งมีสิทธิ์ที่สามารถสร้างและแก้ไขได้ในหลายๆส่วน และอยากให้มีตัวแทนแต่ละรุ่นให้เป็นเจ้าของร่วมด้วยหลายๆคน แล้วบอกต่อๆกันนะครับ เว็บไซต์นี้เป็นบริการฟรีของกู้เกิ้ล และมีบริการฟรีอีกมากมายที่ท่านสามารถนำไปปรับใช้ในงานของท่านได้อย่างไม่อั้น ลองศึกษาและทำดูก่อนแล้วมาแนะนำไว้ในที่นี้ด้วยกัน

เชิญสมัครสมาชิก Facebook ร่วมส่งข่าวสารและใช้งานกลุ่มของต้นกล้าวิจัยคลิก > Facebook:Novice-Strong Seed Researchers Groupอีกช่องทางหนึ่งของการเข้าถึง-เข้าใช้ และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆต้นกล้าวิจัย แบบส่วนตัว สบายๆ

ที่แนะนำเพราะว่าสามารถใช้เชื่อมโยงใช้ได้กับเว็บไซต์ http://thairesearcher.academia.edu ที่ผมได้สร้างไว้ให้เป็นอีกชุมชนออนไลน์อีกแห่งหนึ่งแล้ว หรือท่านจะสร้างให้หน่วยงานวิจัยท่านเองก็ได้  ซึ่งเป็นของเว็บ www.academia.edu Concept เขาดีนะครับคือ Who’s Research What?.เป็นที่รวมของนักวิจัยจากทั่วโลกนับแต่ ป.โท (Graduate ถึง post-doc) จากมหาวิทยาลัยดังต่างๆจากทั่วโลกมาสร้าง Department และเผยแพร่ paper เอาไว้ มีพื้นที่ฟรีให้เผยแพร่ผลงาน(Paper,Teaching Documents)และแนะนำตัวเองไว้ในSub-Domainให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกอีกด้วย ท่านสามารถประยุกต์ใช้ได้มหาศาล ผมเองก็สร้างเอาไว้สอนในวิชาระบบสารสนเทศ และใช้เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนเล็กๆและใช้เป็นที่เก็บผลงานที่กำลังทำวิจัยทางศิลปกรรมเช่นกัน ลองดูที่ http://chandra.academia.edu/AssistantProfessorPrachidTinnabutr ที่สำคัญและน่าใช้คือท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มสนใจ(Research Interests)หรือตั้งกลุ่มสร้างdepartmentให้ผู้สนใจเข้ามาดูหรือจะทำวิจัยร่วมกันก็สุดแล้วแต่จะนำเสนอและเผยแพร่กันไป นับว่าคงโดน! สำหรับโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

หวังว่าคงได้ประโยชน์นะครับ

ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปชส.ต้นกล้าวิจัย รุ่น1.โทร.0896670091 email:prachid@prachid.com, prachid007@gmail.com

Web URL:www.prachid.com,   www.novice-researchers.net


Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

สวัสดีนักวิจัยรุ่นใหม่ทุกท่าน

ยินดีต้อนรับสู่ Novice-Researchers.net เว็บไซต์สรรสาระความรู้ ประสบการณ์สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ทุกท่าน ทุกสาขาและระดับความสามารถ ให้มีโอกาสเท่าเทียมและพัฒนาร่วมกัน ท่านใดอยากช่วยทำก็เชิญสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments