นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8(พ.ศ. 2555-2559) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่นักวิจัยจำเป็นต้องใช้และเก็บไว้อ้างอิงตอนที่เขียนโครงการวิจัยน่ะครับ ลองอ่านและเก็บไว้ใช้

วช.เชิญทุกท่านร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2-5 กพ.2556

วช.เชิญทุกท่านร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2556 ช่วงระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 มี่ ศูนย์การประชุมฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี  นนทบุรีinventor cutout-2013

>คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม และ อ.ศิลปชัย นิลกรณ์

คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 2 โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม และ อ.ศิลปชัย นิลกรณ์ วันที่ 11-01-2008 ห้องสัมมนา สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ โครงการอบรมต้นกล้าวิจัย : Novice Strong Seed Researchers.
วิดีโอคลิบนี้ได้ขออนุญาตผู้บรรยายให้มีการนำเผยแพร่เพื่อการศึกษาได้ ผู้ที่อ้างอิงและนำไปใช้ต่อ กรุณาดำเนินการตามมารยาททางวิชาการ โดยการอ้างอิง และหรือแจ้ง-ติดต่อผู้ผลิตหรือผู้บรรยายก่อนนะครับ
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปชส.ต้นกล้านักวิจัยร่นที่1 11-01-2008
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม การอบรมต้นกล้าวิจัย Novice Strong seed Researchers Research Project Writing

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม

คลิบวิดีโอคำบรรยายเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ตอนที่ 1 โดย รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจจธรรม วันที่ 11-01-2008 ห้องสัมมนา สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ โครงการอบรมต้นกล้าวิจัย : Novice Strong Seed Researchers.
วิดีโอคลิบนี้ได้ขออนุญาตผู้บรรยายให้มีการนำเผยแพร่เพื่อการศึกษาได้ ผู้ที่อ้างอิงและนำไปใช้ต่อ กรุณาดำเนินการตามมารยาททางวิชาการ โดยการอ้างอิง และหรือแจ้ง-ติดต่อผู้ผลิตหรือผู้บรรยายก่อนนะครับ
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปชส.ต้นกล้านักวิจัยร่นที่1 11-01-2008

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

เชิญชวนโหวต Mascot Thailand Research Expo 2555

วช.ขอเชิญชวนทุกท่านให้มีส่วนร่วมในการช่วยโหวตเลือกตัวนำโชคของการนำเสนองานวิจัยแห่งชาติในปี 2555 นี้ เชิญคลิกไปที่หน้าโหวตและดูรายละเอียดที่ภาพได้เลยครับ

โครงการ Research Zone (2012) : Phase 53 – 54 เดือนมกราคมนี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย โครงการ Research Zone (2012) : Phase 53 – 54 เดือนมกราคมนี้ ดังที่มีกำหนดการและเนื้อหาดังนี้คือ

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ เช้า-บ่าย
การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับการวิจัย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุภมาส อังศุโชติ
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
โดย ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เช้า-บ่าย
การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช  ฉายอรุณ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Factor Analysis
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช  ฉายอรุณ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เช้า-บ่าย
สถิติเชิงอนุมานกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
โดย ดร. นำชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Read the rest of โครงการ Research Zone (2012) : Phase 53 – 54 เดือนมกราคมนี้ »

รัฐสภาไทยเชิญชวนนักวิจัย เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใน 31 ตุลาคมนี้

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัย ภายใต้ประเด็นหัวข้อเรื่อง ผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ภายใต้เจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงได้เชิญชวนให้นักวิจัยส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โดยตั้งงบประมาณสนับสนุนไว้ไม่เกิน 800,000บาท ภายใต้เงื่อนไขให้มีสาระเนื้อหาครอบคลุมประเด็นอันเป็นข้อกำหนดที่ตั้งไว้ 4 หัวข้อ โดยส่งภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2554 นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าอ่านได้จากหน้าเว็บห้องข่าวรัฐสภา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑o๓oo โทร o ๒๒๔๔ ๑ooo email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th/ หรือคลิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ตำราชุดฝึกอบรม หลักสูตรนักวิจัย

เอกสารความรู้เรื่องการวิจัย คู่มือการฝึกอบรมต้นกล้าวิจัย(2004)โดยส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา(กฝ.) สำนักอำนวยการกลาง(สก.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

Action Research a methodology for change and development

การนำเสนอผลงานวิจัย-ออกแบบสร้างตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี แบบสนทนากลุ่ม (Design focus group)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับ บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ นำเสนอผลงานการวิจัย-ออกแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Cluster Brand) ตามขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย-ออกแบบขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมพิจารณา และตัดสินคัดเลือกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน (Standard Corporate Graphic Design Focus groups and Decision Making) โดยมีผู้แทนของสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน ผุ้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปร่วมสนทนา และตอบแบบสอบถามทั้งแบบโดยตรง และแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcorn ณ ห้องประชุมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30 น.-12.30 น.

แบบสอบถามและข้อมูลสรุปแบบประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ ของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามีส่วนร่วมได้โดย คลิกเข้าทำแบบสอบถามแบบออนไลน์ได้ที่นี่ ครับ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...