การนำเสนอผลงานวิจัย-ออกแบบสร้างตราสัญลักษณ์เครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน กาญจนบุรี แบบสนทนากลุ่ม (Design focus group)

ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับ บจก.เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ นำเสนอผลงานการวิจัย-ออกแบบตราสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Cluster Brand) ตามขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย-ออกแบบขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมพิจารณา และตัดสินคัดเลือกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน (Standard Corporate Graphic Design Focus groups and Decision Making) โดยมีผู้แทนของสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจข้าวโพดหวาน ผุ้แทนจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปร่วมสนทนา และตอบแบบสอบถามทั้งแบบโดยตรง และแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/site/kanchanaburisweetcorn ณ ห้องประชุมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30 น.-12.30 น.

แบบสอบถามและข้อมูลสรุปแบบประกอบการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกแบบตราสัญลักษณ์ ของเครือข่ายวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัดกาญจนบุรี (The design focus group questionnaire for decision making of kanchanaburi sweet corn cluster brand) ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามีส่วนร่วมได้โดย คลิกเข้าทำแบบสอบถามแบบออนไลน์ได้ที่นี่ ครับ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Leave a Comment