การจัดทำและการนำเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ของเหล่าต้นกล้าวิจัย รุ่นที่ 1-10

การจัดทำและการนำเสนอชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ของเหล่าต้นกล้าวิจัย รุ่นที่ 1-10 รวม 5 กลุ่ม ในการอบรมวันที่ 2 ภายใต้โครงการ “การติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร (ต้นกล้าวิจัยของ วช.)” ในระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตช์ อาคาร วช. 1 โดยมี รศ.ดร.กุหลาบ  รัตนสัจธรรม  รศ.ดร.บุญใจ  ศรีสถิตย์นรากูร ดร.ธรรมชัย  เชาว์ปรีชา และ อ.ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นคณะวิทยากรฝึกอบรมคณะผู้วิพากษ์

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment