รวมพลต้นกล้าวิจัย รุ่น 1-10 วันที่ 21-22 เดือนกรกฎาคม 2554

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย)” รุ่นที่ ๑-๑๐ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ซึ่งได้สำเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เกิดประสิทธิผลและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายนักวิจัย วช. จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการเครือข่ายต้นกล้าวิจัย

เพื่อการจัดทำข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ต้นกล้าวิจัย รุ่นที่ ๑-๑๐” ภายใต้โครงการ การติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร (ต้นกล้าวิจัยของ วช.)” ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตช์ อาคาร วช. ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการนำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยในองค์กรหน่วยงานของตนมากน้อยเพียงใด รับสมัครและรับได้เพียง 200 คนเท่านั้น รีบแจ้งด่วนนะครับ แล้วพบกับครับ

แจ้งที่:ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา (สกฝ.) สำนักอำนวยการกลาง (สก.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)โทรศัพท์ (๐๒) ๕๗๙-๑๓๗๐-๙ ต่อ ๔๗๙, ๔๘๐โทรสาร  (๐๒) ๙๔๐-๖๒๘๙

ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มต้นกล้าวิจัย นับแต่รุ่น 1-10 ณ ห้องประชุม วช1. มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยรวม 5 กลุ่ม เพื่อร่วมกันทำวิจัยชุด และมีการนำเสนอเป็นข้อเสนอการวิจัยให้วิทยากรวิพากษ์และปรับเป็นจริงและเสนอของบประมาณสนับสนุนให้ทันภายในสิ้นเดือนกรกฏาคมนี้

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment