ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone (2011) : Phase 41 – 45 ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

ด้วย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัยขึ้น ณ วช. มีพันธกิจสาคัญ ในการสร้างกลไกการเรียนรู้ด้านการวิจัยและมีกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัย โดยศูนย์ฯ ได้จัดทาโครงการ Research Zone ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมในการถ่ายทอดกระบวนการ เทคนิค และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีในการนี้ วช. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Research Zone : Phase 41-45 ดังกาหนดการต่อไปนี้
ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ผ่านทาง website:www.rlc.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัด สาหรับผู้เป็นสมาชิกจะได้รับข่าวสารเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment