แนะนำเว็ปบลอกการจัดการความรู้และบูรณาการงานวิจัย-สร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร

prachid-chandrakasem-blog-490เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ผศ.ประชิด ทิณบุตร URL: http://www.chandrakasem.info prachid-cru-font-blog-490
การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย-สร้างสรรค์เรื่อง การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 : The design and development of typeface and font computer program : CRU font family. by Assistant Professor Prachid Tinnabutr.  http://cru-font.blogspot.com
prachid-chainatotop-blog-490เว็บบล็อกการจัดการความรู้ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2556 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร : Research knowledege management Weblog : Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.by Assistant Professor Prachid Tinnabutr 2013-2014 URL:http://chainatotop.blogspot.com

prachid-chainatbrand-blog-490การจัดการความรู้คู่การทำวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น Branding and packaging design development for herbal spa and wellness products of community enterprise group of Chainat province to connect to cultural tourism.by Assistant Professor Prachid Tinnabutr and Staff  2014-2015 URL: http://chainatbrand.blogspot.com

prachid-prachinburi-blog-490-1
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี 2557 โดยผศ.ประชิด ทิณบุตร RL:http://prachinburi-aec.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , ,

Leave a Comment