โครงการ Research Zone (2012) : Phase 53 – 54 เดือนมกราคมนี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย โครงการ Research Zone (2012) : Phase 53 – 54 เดือนมกราคมนี้ ดังที่มีกำหนดการและเนื้อหาดังนี้คือ

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ เช้า-บ่าย
การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับการวิจัย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุภมาส อังศุโชติ
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
โดย ดร. ศจีมาจ ณ วิเชียร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ เช้า-บ่าย
การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช  ฉายอรุณ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Factor Analysis
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดช  ฉายอรุณ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ เช้า-บ่าย
สถิติเชิงอนุมานกับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
โดย ดร. นำชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
Analysis of Covariance : ANCOVA
โดย ดร. นำชัย  ศุภฤกษ์ชัยสกุล
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Phase 54 ระหว่างวันที่  ๒๔-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เช้า-บ่าย
การวิจัยเชิงคุณภาพ  Qualitative research
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์วรรณ  อ่วมตานี
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิควิธีในการทำวิจัยด้านสุขภาพและสาธารณสุข
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เช้า-บ่าย
การวิเคราะหการถดถอยพหุโลจิสติกส Multiple Logistic Regression
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและคุณภาพ(mixed-method research)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. องอาจ  นัยพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ เช้า-บ่าย

วิธีการที่ถูกต้องและทันสมัยในการกำหนดขนาดตัวอย่าง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์องค์ประกอบและเทคนิคพื้นฐานสำคัญสำหรับวิเคราะห์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่๒๗ มกราคม ๒๕๕๕  เช้า-บ่าย
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ Multiple Linear Regression
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยา วานิชย์บัญชา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์การอยู่รอด Survival Analysis
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยา วานิชย์บัญชา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนา ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  http://rlc.nrct.go.th
การลงทะเบียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  ในกรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัด กรุณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๓๔, ๔๕๘, ๔๕๙, หรือที่อีเมล keuntee@gmail.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , ,

Leave a Comment