รัฐสภาไทยเชิญชวนนักวิจัย เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใน 31 ตุลาคมนี้

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัย ภายใต้ประเด็นหัวข้อเรื่อง ผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ภายใต้เจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงได้เชิญชวนให้นักวิจัยส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โดยตั้งงบประมาณสนับสนุนไว้ไม่เกิน 800,000บาท ภายใต้เงื่อนไขให้มีสาระเนื้อหาครอบคลุมประเด็นอันเป็นข้อกำหนดที่ตั้งไว้ 4 หัวข้อ โดยส่งภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2554 นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าอ่านได้จากหน้าเว็บห้องข่าวรัฐสภา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑o๓oo โทร o ๒๒๔๔ ๑ooo email : webmaster@parliament.go.th http://www.parliament.go.th/ หรือคลิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Leave a Comment