Research News

ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานการวิจัยประเภทสร้างสรรค์(Creative Research)

Posted by on กันยายน 13, 2013 at 8:28 am

ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานการวิจัยประเภ […]

วช.เชิญทุกท่านร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2-5 กพ.2556

Posted by on มกราคม 19, 2013 at 1:33 pm

วช.เชิญทุกท่านร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ 2556 ช่วงระหว่างวั […]

เชิญชวนโหวต Mascot Thailand Research Expo 2555

Posted by on เมษายน 7, 2012 at 12:13 pm

วช.ขอเชิญชวนทุกท่านให้มีส่วนร่วมในการช่วยโหวตเลือกตัวนำ […]

โครงการ Research Zone (2012) : Phase 53 – 54 เดือนมกราคมนี้

Posted by on มกราคม 8, 2012 at 3:00 pm

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมกิจ […]

รัฐสภาไทยเชิญชวนนักวิจัย เสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใน 31 ตุลาคมนี้

Posted by on สิงหาคม 28, 2011 at 11:08 pm

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะใ […]

Thailand Research Symposium 2011

Posted by on มีนาคม 14, 2011 at 7:13 pm

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลา […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...