ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจในผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจในผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นประโยชน์เชิงลึกแก่การวิจัยและให้เกิดผลต่อการพัฒนาสินค้าชุมชนต่อไป
กรุณาตอบคำถามตาม กรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * ดาวแดงกำกับไว้ทุกข้อทุกส่วน จึงจะทำหน้า ถัดไปได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนให้เห็นเป็นพื้นแดงในรายการ/ข้อที่ท่านยังไม่ตอบ เลื่อนดูภาพ-ข้อความ ถาม-ตอบ ให้คลิกแถบสีเทาเลื่อนขึ้นลงจากฝั่งข้างขวา
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง และขอความกรุณาตอบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 นี้
ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

จัดการความรู้การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท

Green Charcoal Product Development : จัดการความรู้การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท 2559 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร : Economical products and packaging design of charcoal odor absorber for small community enterprise group of Chainat, 2016. by Assistant Professor Prachid Tinnabutr  ดูเพิ่มเติมที่ http://green-charcoal.blogspot.com/

ต้นกล้าวิจัยรุ่น 1 บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันแรก  การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท Theme งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้อง Lotus 11 เวลา 13.00-16.30 น. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016 คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ วันที่ 17/สค./2559 โดยมีผู้ร่วมนำเสนอ 7 ท่านคือ  ผศ.ประชิด ทิณบุตร ผศ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี และทีมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมาร่วมนำเสนอจำนวน 3 ท่านคือ จ่าเอกสมบัติ วิสุทธิพันธ์ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตำบลหนองแซง จังหวัดชัยนาท นายราเชนทร์ อินทร์มงคล ประธานกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดชัยนาท และผู้ประกอบการธูปหอมอินทร์มงคล และอาจารย์รัตนา พัฒนานุพงษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท Reference URL : chainatbrand.blogspot.com

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมเสวนา ในงาน Thailand Research Expo 2016

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมเสวนา ชมนิทรรศการและออกร้านจำหน่าย-แสดงผลิตภัณฑ์อันเนื่องจากการวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตรและทีมงานวิจัย วิทยากรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 ( Thailand Research Expo 2016) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เชิญลงทะเบียนออนไลน์และเลือกสมัครเข้าร่วมฟังตามโปรแกรม ได้ที่http://www.researchexpo.nrct.go.th/ ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นี้ นิทรรศการและออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์อันเนื่องจากการวิจัย จัดระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น.-20.00 น.ดูข้อมูลวิจัยเพิ่มเติมได้ที่http://chainatbrand.blogspot.com research expo 2016 speakers

สรุปผลการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชื่อเรื่องวิจัย เรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

ชื่อผู้วิจัย ประชิด ทิณบุตร และคณะ
ปีที่วิจัย 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพด้านตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าด้านสุขภาพและความงาม ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดชัยนาท ให้สามารถดำเนินการผลิต บรรจุและจัดจำหน่ายในท้องตลาดได้จริง 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างประชากร ที่มีต่อประสิทธิภาพผลงานการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการศึกษาวิจัยแบบพัฒนาทดลองตามหลักการและกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ และการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจำนวน 8 ราย โดยมีการประเมินมาตรฐาน คุณภาพและประสิทธิภาพ จากตัวแทนของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 5 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในฐานะของกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา/นักวิจัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นักออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์/นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเลือกและการเลือกแบบบังเอิญ รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน เก็บรวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการนำเสนอผลงานแบบกลุ่มย่อย การสอบถามความคิดเห็นทั้งโดยตรงและแบบออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลจากการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ของผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง 8 ราย ภาพรวมด้านมาตรฐานอัตลักษณ์และคุณภาพการออกแบบตราสัญลักษณ์ ด้านมาตรฐานและคุณภาพการออกแบบรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ และด้านภาพรวมของสื่อการรับรู้ที่เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท โดยใช้อัตลักษณ์จังหวัดชัยนาทเป็นสื่อสร้างสรรค์คือ วัด นก เขื่อน เป็นองค์ประกอบร่วมนั้น เป็นผลงานการออกแบบที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยู่ที่ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 โดยที่ผู้วิจัยได้มอบวัสดุเพื่อการผลิต การบรรจุภัณฑ์ งานสื่อสิ่งพิมพ์ และไฟล์ต้นแบบดิจิตัลที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมด บันทึกลงแผ่นดีวีดีมอบให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละรายที่เข้าร่วมโครงการวิจัย และได้นำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ สาระสำคัญตัวอย่างผลงานที่เกิดจากการวิจัยครั้งนี้ไว้ที่เว็ปบลอกชื่อที่อยู่ http://chainatbrand.blogspot.com

คำสำคัญ : การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชัยนาท

เชิญทุกท่านมีส่วนร่วมตอบแบบสอบถามวิจัยแบบออนไลน์ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

Chainat Brandฉ้ฟรChainat Brandเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมตอบแบบสอบถามวิจัยแบบออนไลน์ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท
คลิกที่นี่ http://chainatbrand.blogspot.com/p/blog-page_12.html
โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย
นายธีระชัย สุขสวัสดิ์ ผู้ร่วมวิจัย
นายอดิสรณ์ สมนึกแท่น ผู้ร่วมวิจัย
เปิดรับข้อมูลระหว่างวันที่ 10-24 สิงหาคม 2558

Call for experienced researchers to propose themes for international workshops

Call for experienced researchers to propose themes for international workshops
The Newton Researcher Links programme is part of the wider Newton Fund Researcher Mobility programme, which is jointly run by the British Council and UK National Academies. The Researcher Links component aims to stimulate initial links between, and support capacity building among ‘rising star’ early career researchers in partner countries and the UK. It brings in more senior researchers to act as mentors and to share their knowledge and expertise with more junior researchers. It can be seen as a first step on the funding ladder for collaborative research and the growth of excellence, focusing on broadening horizons and building trust.
Initially the countries involved are:
Brazil, Malaysia, Russia and Thailand
Newton Researcher Links initiative in partnership with the Thailand Research Fund
The activities:
          – Thematic Workshop: 5 workshops covering all disciplines of research involved will be run under this programme. (Now Open Call: deadline for applications is 22.00 Thai time on 13 July 2015)
          – Travel Grant: the travel grants will be provided for an early career researcher to do research in UK or Thailand for 1-6 months. (Coming soon)
Priority areas:
          – Environmental and Biological Sciences
          – Technology Transfer
          – Humanities and Social Sciences
          – Physical Sciences and Engineering
          – Agriculture and Food Security
          – Health, and Demographic Change and Migration
Note:  Proposals in the Chemical Sciences would also be welcome and, if selected, may be co-funded by the Royal Society of Chemistry.
The details and application form can be found on the website:
Downloads:
Contact Us:
          – trfirn@trf.or.th
Deadline: 13 July 2015
Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments

แนะนำเว็ปบลอกการจัดการความรู้และบูรณาการงานวิจัย-สร้างสรรค์ ของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร

prachid-chandrakasem-blog-490เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย-ออกแบบสร้างสรรค์ ผศ.ประชิด ทิณบุตร URL: http://www.chandrakasem.info prachid-cru-font-blog-490
การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย-สร้างสรรค์เรื่อง การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 : The design and development of typeface and font computer program : CRU font family. by Assistant Professor Prachid Tinnabutr.  http://cru-font.blogspot.com
prachid-chainatotop-blog-490เว็บบล็อกการจัดการความรู้ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2556 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร : Research knowledege management Weblog : Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.by Assistant Professor Prachid Tinnabutr 2013-2014 URL:http://chainatotop.blogspot.com

prachid-chainatbrand-blog-490การจัดการความรู้คู่การทำวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น Branding and packaging design development for herbal spa and wellness products of community enterprise group of Chainat province to connect to cultural tourism.by Assistant Professor Prachid Tinnabutr and Staff  2014-2015 URL: http://chainatbrand.blogspot.com

prachid-prachinburi-blog-490-1
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี 2557 โดยผศ.ประชิด ทิณบุตร RL:http://prachinburi-aec.blogspot.com

ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานการวิจัยประเภทสร้างสรรค์(Creative Research)

ฟ้อนต์ตระกุลซีอาร์ยู

CRU Font Family

ขอเรียนเชิญท่านมีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานการวิจัยประเภทสร้างสรรค์(Creative Research)และช่วยตอบแบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ ที่ เว็บ http://cru-font.blogspot.com โดยการคลิกเข้าศึกษา พิจารณาผลงานภาพรวม ในแต่ละหน้า แล้วจึงคลิกเข้าทำแบบสำรวจ ที่หน้า http://cru-font.blogspot.com/p/survey.html  โดยโปรดกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริง ตอบแบบสำรวจให้ครบและส่ง-บันทึกตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น.ถึง วันที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. เพื่อการประมวลผล วิเคราะห์และสรุปผลงาน รายงาน แล้วทำการเผยแพร่พัฒนาสู่สังคม ให้เกิดการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในลำดับต่อไป

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างสูง
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร

อาจารย์-ข้าราชการประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900
ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid007@gmail.com,prachid@thaifont.info , prachid@prachid.com , โทรศัพท์มือถือ: +66(0)896670091

Posted in Research News by Prachid Tinnabutr. No Comments

เริ่มอบรมต้นกล้าวิจัย วช.รุ่นที่ 12

ต้นกล้าวิจัยรุ่นที่ 12

ต้นกล้าวิจัยรุ่นที่ 12

เริ่มอบรมต้นกล้าวิจัย วช.รุ่นที่ 12 คราวนี้ลงพื้นที่ ที่ จ.อุบลราชธานี  รุ่น 1 ขอยินดีด้วยนะครับ เอาความรู้กลับไปช่วยพัฒนางานและประเทศเราให้เยอะๆ แล้วอย่าลืมแจ้งข่าวที่เฟสบุ๊คของชาวต้นกล้ารวมนะครับ คลิ๊กที่ด้านข้างนี้ได้เลย

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Posted in หมวดทั่วไป by Prachid Tinnabutr. No Comments